ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA NAUK FILOLOGICZNYCH
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU
oraz
Instytut Filologii Angielskiej UWr.
i Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają na otwarte spotkanie w dniu 1 grudnia 2015 r.,
godz. 15.00 w budynku IFA UWr., sala nr 207, ul. Kuźnicza 22,
podczas którego odbędzie się wykład


DARWIN’S METAPHORS. CONCEPTUAL SEMANTICS AND THE THEORY OF EVOLUTION

DR ANNA DROGOSZ
Communicating Evolution Research Group, UWM, Olsztyn

Przewodniczący
Komisji Nauk Filologicznych
Oddziału PAN we Wrocławiu
Prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski

Streszczenie wykładu

Teksty dotyczące teorii ewolucji, poczynając od książek Karola Darwina, a kończąc na współczesnych tekstach takich autorów jak: Richard Dawkins, Daniel Dennet czy Steven Jay Gould stanowią doskonały materiał do analizy przeprowadzonej na gruncie semantyki kognitywnej. Dają nam możliwość wglądu w dobrze udokumentowany proces tworzenia, przetwarzania i rozwoju metafor konceptualnych.

W pierwszej części wykładu przedstawione zostaną metafory konceptualne użyte przez Karola Darwina w jego słynnej książce O pochodzeniu gatunków z 1859 r. Omówione zostaną takie metafory jak relacje między organizmami to walka, organizmy to członkowie rodziny, zmiana (ewolucyjna) to ruch w przestrzeni, modyfikacje to przedmioty materialne, personifikacja doboru naturalnego i inne. Pokazane zostaną również ich użycia w późniejszych tekstach i możliwe reprezentacje graficzne.

W drugiej części wykładu zastanowimy się nad rolą, jaką metafory konceptualne pełnią w teorii ewolucji: Czy ich rola ogranicza się do wyjaśnienia czytelnikom bardziej skomplikowanych założeń teorii (tzw. funkcja egzegetyczna metafor), czy też budują one teorię i wpływają na sposób wnioskowania w obrębie teorii (tzw. funkcja konstytutywna metafor). Zastanowimy się także nad skutkami zastosowania niektórych metafor do teorii ewolucji. Następnie postaramy się wykazać, że analiza tekstów poświęconych teorii ewolucji dostarcza cennych informacji na temat funkcji metafor w dyskursie naukowym. Pozwala też zastanowić się nad samym procesem metaforyzacji w języku i myśleniu, przede wszystkim nad granicami metafory – Co może ograniczać rzutowania z domeny źródłowej, jeżeli wiedza o domenie docelowej jest niewielka?


Biogram dr Anny Drogosz

Od samego początku swojej kariery zawodowej związana z Katedrą Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, którą współtworzyła w roku 1997, jej zainteresowania badawcze dotyczą językoznawstwa kognitywnego i jego zastosowania w analizie języka i komunikacji, w tym w dziedzinie składni (refleksywizacja w języku polskim i angielskim), semantyki kognitywnej (rola metafor konceptualnych w analizie dyskursu naukowego) oraz konstrukcji znaczenia w komunikatach multimedialnych (kognitywna teoria filmu). Dr Anna Drogosz od ponad 10 lat jest koordynatorem Pracowni Językoznawstwa Angielskiego w Katedrze Filologii Angielskiej UWM, a od dwóch lat kieruje grupą badawczą Communicating Evolution Research Group.

Wybory Prezesa PAN na kadencję 2023-2026


Wpłynęły 2 zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa PAN


Komisja Wyborcza do spraw wyboru Prezesa i Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026 informuje, że wpłynęły 2 zgłoszenia Kandydatów na stanowisko Prezesa PAN. Komisja na posiedzeniu w dniu 16 września 2022 roku stwierdziła, że złożone wnioski spełniają regulaminowe wymogi zgłaszania kandydatów na Prezesa PAN.
Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Wybory Prezesa PAN (https://wyboryprezesa.pan.pl).

 

 
 
 
 

 
Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

z głębokim smutkiem przyjął wiadomość, że w dniu 18 października 2022 r.
zmarł

 
Profesor BOGUSŁAW GEDIGA


Przewodniczący Komisji Archeologicznej
Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
w latach 1982-2022

Nekrolog


IV Międzynarodowe Sympozjum

„THE PAST AND THE PRESENT
OF THE NEW WORLD”


Wrocław, 07-09 września 2022 r.

http://confamer2022.archeo.uni.wroc.pl/en/

 

I Ogólnopolska Konferencja

"Ergonomia Wieku Podeszłego"


Wrocław, 24 września 2022 r.

 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu