ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA NAUK FILOLOGICZNYCH
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU
oraz
Instytut Filologii Angielskiej UWr.
i Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają na otwarte spotkanie w dniu 1 grudnia 2015 r.,
godz. 15.00 w budynku IFA UWr., sala nr 207, ul. Kuźnicza 22,
podczas którego odbędzie się wykład


DARWIN’S METAPHORS. CONCEPTUAL SEMANTICS AND THE THEORY OF EVOLUTION

DR ANNA DROGOSZ
Communicating Evolution Research Group, UWM, Olsztyn

Przewodniczący
Komisji Nauk Filologicznych
Oddziału PAN we Wrocławiu
Prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski

Streszczenie wykładu

Teksty dotyczące teorii ewolucji, poczynając od książek Karola Darwina, a kończąc na współczesnych tekstach takich autorów jak: Richard Dawkins, Daniel Dennet czy Steven Jay Gould stanowią doskonały materiał do analizy przeprowadzonej na gruncie semantyki kognitywnej. Dają nam możliwość wglądu w dobrze udokumentowany proces tworzenia, przetwarzania i rozwoju metafor konceptualnych.

W pierwszej części wykładu przedstawione zostaną metafory konceptualne użyte przez Karola Darwina w jego słynnej książce O pochodzeniu gatunków z 1859 r. Omówione zostaną takie metafory jak relacje między organizmami to walka, organizmy to członkowie rodziny, zmiana (ewolucyjna) to ruch w przestrzeni, modyfikacje to przedmioty materialne, personifikacja doboru naturalnego i inne. Pokazane zostaną również ich użycia w późniejszych tekstach i możliwe reprezentacje graficzne.

W drugiej części wykładu zastanowimy się nad rolą, jaką metafory konceptualne pełnią w teorii ewolucji: Czy ich rola ogranicza się do wyjaśnienia czytelnikom bardziej skomplikowanych założeń teorii (tzw. funkcja egzegetyczna metafor), czy też budują one teorię i wpływają na sposób wnioskowania w obrębie teorii (tzw. funkcja konstytutywna metafor). Zastanowimy się także nad skutkami zastosowania niektórych metafor do teorii ewolucji. Następnie postaramy się wykazać, że analiza tekstów poświęconych teorii ewolucji dostarcza cennych informacji na temat funkcji metafor w dyskursie naukowym. Pozwala też zastanowić się nad samym procesem metaforyzacji w języku i myśleniu, przede wszystkim nad granicami metafory – Co może ograniczać rzutowania z domeny źródłowej, jeżeli wiedza o domenie docelowej jest niewielka?


Biogram dr Anny Drogosz

Od samego początku swojej kariery zawodowej związana z Katedrą Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, którą współtworzyła w roku 1997, jej zainteresowania badawcze dotyczą językoznawstwa kognitywnego i jego zastosowania w analizie języka i komunikacji, w tym w dziedzinie składni (refleksywizacja w języku polskim i angielskim), semantyki kognitywnej (rola metafor konceptualnych w analizie dyskursu naukowego) oraz konstrukcji znaczenia w komunikatach multimedialnych (kognitywna teoria filmu). Dr Anna Drogosz od ponad 10 lat jest koordynatorem Pracowni Językoznawstwa Angielskiego w Katedrze Filologii Angielskiej UWM, a od dwóch lat kieruje grupą badawczą Communicating Evolution Research Group.

 

Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
z głębokim smutkiem przyjął wiadomość, że w dniu 3 lutego 2024 r.
zmarł

 

Profesor JERZY FABISZEWSKI

 

Profesor JERZY FABISZEWSKI
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Członek
Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk
Członek Prezydium Wrocławskiego Oddziału PAN w latach 2003-2014

 

wybitny uczony, botanik, lichenolog i ekolog,
redaktor naukowy i współtwórca wydawnictwa Oddziału PAN we Wrocławiu „Przyroda Dolnego Śląska”,
doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
organizator wielu konferencji, wychowawca kilku pokoleń naukowców,
a przede wszystkim Człowiek o wielkim sercu.


Rodzinie oraz Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Członkowie Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk

 

 

Wręczenie Nagrody Heisiga Profesorowi Lechosławowi Latos-Grażyńskiemu Laureat Nagrody Heisiga w 2023 r.

Prof. Lechosław Latos-Grażyński,
czł. rzecz. PAN

Wiceprezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stanowisko

Prezydium Wrocławskiego Oddziału PAN
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

 

„Uznając niezależność prowadzenia badań naukowych za wartość nadrzędną,
Prezydium Oddziału PAN we Wrocławiu podziela stanowisko wyrażone w Uchwale Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN z dn. 26 kwietnia 2023 r. w sprawie publicznych reakcji na wypowiedź medialną prof. Barbary Engelking, czł. koresp. PAN”

 

podpisano: Członkowie Prezydium Oddziału PAN we Wrocławiu

 

Link: Uchwała IFiS PAN w sprawie publicznych reakcji na wypowiedź medialną prof. Barbary Engelking

 

Irena Sendler Memorial Award

 

Prof. dr hab. Marcin Wodziński, czł. koresp. PAN
Członek Wrocławskiego Oddziału PAN został laureatem nagrody

Irena Sendler Memorial Award

I lnk:  https://uwr.edu.pl/irena-sendler-memorial-award/

 

 


List otwarty Prezesów akademii nauk z Polski, USA i Ukrainy

„Połączmy siły, aby razem wspierać naukę!”

 
 


The International
BEYOND LANGUAGE 2024 Conference

Kraków – Wrocław – Poznań
20-23 MAY 2024

https://bl2024.isi.wzks.uj.edu.pl/

 

Beyond Language 2024 baner www 01

 

 

 

II Ogólnopolska Konferencja

"Ergonomia Wieku Podeszłego"


Wrocław 13-14.10.2023

 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu