ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

Konferencja odbyła się w dniu 16 listopada 2017 r. w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, w godzinach 10:00-14:30, z udziałem Prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego, Wiceprezesa PAN prof. Pawła Rowińskiego, prof. Tadeusza Burczyńskiego –Dyrektora IPPT PAN i prof. Andrzeja Rycharda – Dyrektora IFiS PAN oraz Dyrektora Gabinetu Prezesa PAN, p. Mieczysława Grabianowskiego. Gościem konferencji był p. prof. Tadeusz Luty, Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi. W konferencji uczestniczyło blisko 100 pracowników naukowych i członków korporacji PAN z Wrocławia, a jej przebieg transmitowany był siecią internetową dla osób nie mogących opuścić laboratoriów z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN.

Uczestnicy konferencji wraz z zaproszeniem otrzymali drogą elektroniczną materiały zawierające trzy zgłoszone dotąd propozycje modernizacji PAN oraz wizję studiów doktoranckich, wypracowaną przez I Konferencję Doktorantów PAN. Nieobecność autorów innych propozycji sprawiła, że konferencja wrocławska poświęcona była jedynie najstarszej z tych propozycji – koncepcji utworzenia Uniwersytetu PAN.

Prezes PAN w swym wystąpieniu wstępnym streścił genezę koncepcji oraz historię prac nad jej opracowaniem i odniesieniem do projektu ustawy 2.0 oraz poinformował o przebiegu dotychczasowych dyskusji na temat zmian w Akademii. Następnie prof. Paweł Rowiński oraz prof. Andrzej Rychard zreferowali aktualną wersję projektu utworzenia Uniwersytetu PAN. Po prezentacji odbyła się dyskusja, w której głos zabrało kilkunastu uczestników.

W dyskusji, zwracając uwagę na niepewność co do ostatecznego legislacyjnego kształtu ustawy 2.0 podkreślano tworzone przez nią możliwości organizowania i prowadzenia szkół doktorskich przez instytuty naukowe PAN. Dyskutanci uznali, że przyszły sukces szkół może być dobrym fundamentem dla uniwersytetu badawczego PAN. W tym aspekcie nawet osoby sceptyczne początkowo w stosunku do koncepcji uniwersytetu uznały, że szybkie przystąpienie do tworzenia regionalnych szkół doktorskich będzie właściwym krokiem, który przyniesie większą integrację instytutów PAN jak również współpracę – horyzontalne powiązania – z uczelniami wyższymi. Wskazywano jednak, że działania zmierzające do osiągnięcia przez te szkoły pożądanego poziomu wymagać będą zapewnienia znacznych środków finansowych, przede wszystkim budżetowych. W konkluzji podkreślono konieczność kontynuacji rozpoczętej partycypacyjnej dyskusji nad wszystkimi projektami modernizacji Akademii i wypracowania jednego projektu nowej ustawy o PAN, w kształcie popieranym przez zdecydowaną większość zarówno pracowników, jak i członków PAN.

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu