ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung -Institut der Leibniz-Gemeinschaft
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej
Komisja Archeologiczna Oddziału PAN we Wrocławiu
Muzeum Miasta Łodzi

mają przyjemność zaprosić
na szóstą konferencję z cyklu

"Cyfrowe spotkania z zabytkami"

pt. „Niewidzialne dziedzictwo”

Łódź, 26-27 września 2014

 

"Kluczem do sukcesu w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest [...] zapewnienie trwania przekazu międzypokoleniowego w odniesieniu do treści stanowiących to dziedzictwo"

 
    Systemy bazodanowe, grafika cyfrowa i technologie internetowe stały się już standardem w uzyskiwaniu obrazów i pomiarów zabytków kultury materialnej. Zarówno na świecie, jak i  w Polsce formułowane jest ustawodawstwo, opracowywane wytyczne i normy oraz uruchamiane centra kompetencji o funkcjach doradczych, które w tym zakresie służyć mają instytucjom powołanym do dokumentacji i badań dziedzictwa kulturowego. Uwagę kieruje się jednak przede wszystkim ku zabytkom materialnym, nieco na marginesie pozostawiając inne obszary spuścizny kulturowej.
    W 2003 r. UNESCO przyjęło konwencję w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage), którą Polska ratyfikowała w 2010. Rząd RP zalecił także powołanie w województwach pełnomocników ds. dziedzictwa niematerialnego. W rozumieniu konwencji " 'niematerialne dziedzictwo kulturowe' oznacza praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy czy nawet jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego" . Jednocześnie jako istotny element spuścizny kulturowej UNESCO wskazuje dobra powstające i funkcjonujące w środowisku wirtualnym, formułując postulaty ich ochrony w dokumencie Charter on the Preservation of Digital Heritage z 15 października 2003 r .
    W kontekście przesłania powyższych konwencji organizatorzy planowanej na wrzesień 2014 szóstej konferencji w cyklu "Cyfrowe spotkania z zabytkami" zapraszają do podjęcia rozważań nad dziedzictwem, które całkowicie lub częściowo utraciło czy też – z różnych względów – nigdy nie uzyskało postaci materialnej a także kwestią ochrony i promocji najnowszego dziedzictwa tworzonego w formie naturalnych dokumentów cyfrowych  (ang. born digital object). W zakresie tym pozostają liczne, niezwykle różnorodne i interesujące zjawiska, które niejednokrotnie umykają uwadze badaczy i świadomości szerokiego odbiorcy. Jest to jednak obszar niezwykle ważny, z jednej strony bowiem znaczna część dziedzictwa kulturowego i spuścizny dziejowej ma z natury charakter niematerialny, z drugiej – niezrealizowane, a jedynie wyartykułowany przez ich autorów pomysły lub obiekty stosunkowo krótko istniejące inicjowały zjawiska o ogromnym znaczeniu dla kultury i historii. Do pierwszej grupy wypadnie zaliczyć dawne technologie, tradycje i zwyczaje, spektakularnymi przykładami drugiego rodzaju "dóbr" będą natomiast niezrealizowane projekty Leonarda da Vinci lub tzw. francuskich architektów rewolucyjnych - Claude-Nicolasa Ledoux czy Étienne-Louisa Boullée.
    Należy zwrócić uwagę także na prace archeologiczne, gdzie proces odkrywczy obejmuje zazwyczaj metody niszczące, w wyniku których świadectwo przeszłości jest bezpowrotnie tracone i przekształcane w dokumentację, a jednocześnie celem działań jest odczytanie i rekonstrukcja niewidzialnego dziedzictwa na podstawie drobnych, pochodzących sprzed tysiącleci śladów. Ostatecznie w tematykę dziedzictwa niematerialnego wpisuje się również coraz obszerniejsze "dziedzictwo cyfrowe"– którego istotny element stanowią wirtualne   rekonstrukcje –  dla ochrony którego brak wciąż odpowiednich, powszechnie akceptowanych metod, standardów i strategii.
    Podejmowane w ramach obrad rozważania powinny objąć zarówno dotychczasową praktykę badań i dokumentacji tego typu przejawów działalności ludzkiej, jak i metody wykorzystujące technologie cyfrowe.

Oczekiwane są wystąpienia o tematyce dotyczącej:
– badania i wizualizacji zabytków niezachowanych, w tym – problemów wirtualnej rekonstrukcji (udostępnienia informacji o stosowanej metodologii i utrzymanie standardów naukowych), jak również digitalizacji dokumentacji obiektów niezachowanych
– badania i wizualizacji dzieł niezrealizowanych lub dzieł o charakterze tymczasowym, (takich jak bramy triumfalne, dekoracje okolicznościowe, castra doloris), dla których koncepcji zachowały się przekazy ikonograficzne, w tym – kwestii ich cyfrowego modelowania
– dokumentacji, badań i prezentacji przejawów kultury niematerialnej - technologie, tradycji, zwyczajów, w tym – wykorzystania w tym celu współczesnych mediów
– edycji i cyfrowej publikacji źródeł (dawnych podręczników, wzorników, szkicowników)
    – problem długoterminowej archiwizacji i zapewnienia odpowiedniego dostępu do materiałów cyfrowych o charakterze dokumentacyjnym, badawczym lub prezentacyjnym, traktowanych jako istotna cześć najnowszego dziedzictwa kultury; cennym kontekstem rozważań w tym zakresie byłyby zagadnienia standardów ontologicznych (np. CIDOC CRM) i perspektywy  rozwoju sieci semantycznych (Web 3.0)

Interesujące będą zarówno rozwiązania podsumowujące dotychczasowe metodologie badawcze i dokumentacyjne, jak i analiza metod wykorzystujących technologie cyfrowe, w tym zagadnienia poświęcone wizualizacji cyfrowej jako formie wsparcia dyskusji naukowej, w tym odpowiedź na pytanie, jakie warunki muszą być spełnione, aby mogła ona stanowić element  dyskursu naukowego.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesyłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub o pozostawienie informacji w sekretariacie Instytutu Historii Sztuki pod numerem telefonu 71 3752510.

Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące konferencji będą na bieżąco udostępniane w serwisie internetowym Instytutu Historii Sztuki: http://www.historiasztuki.uni.wroc.pl/konferencje/2014_cyfrowe.html

Przewidziany czas wystąpienia: 15 min.

TERMINARZ:
15 czerwca 2014  – termin zgłaszania propozycji referatów z krótkim streszczeniem (150 słów); prosimy o nadsyłanie tytułów i streszczeń referatów w formie elektronicznej na adres sekretariatu konferencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
30 czerwca 2014 – ogłoszenie programu konferencji
14 września 2014 – termin zgłaszaniu udziału w konferencji
26-27.09.2014 – obrady
28.09.2011 –  wyjazd studyjny, poświęcony praktycznym zagadnieniom ochrony pamięci o dziedzictwie kulturowym miejsca

MIEJSCE OBRAD: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź,

RADA NAUKOWA KONFERENCJI:

prof. Bogusław Gediga
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Zespół Archeologicznych Badań Ratowniczych
przy Ośrodku Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu

dr inż. arch. Piotr Kuroczyński,
Instytut im. Herdera w Marburgu (Niemcy)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Laurentowicz-Granas,
Muzeum Miasta Łodzi

Małgorzata Markiewicz
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Zespół Archeologicznych Badań Ratowniczych
przy Ośrodku Badań nad Kulturą Późnego Antyku
i Wczesnego Średniowiecza we Wrocławiu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Piotr Oszczanowski
Instytut Historii Sztuki,
Uniwersytet Wrocławski

dr hab. inż. Maria Pietruszka, prof. PŁ
Instytut Informatyki, Politechnika Łódzka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Agnieszka Seidel-Grzesińska,
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Wrocławski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Ksenia Stanicka-Brzezicka
historyk sztuki,
specjalista w zakresie XIX i poł. XX w. i dokumentacji zabytków

dr inż. arch. Rafał Szrajber
Instytut Informatyki,
Politechnika Łódzka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung - Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Gisonenweg 5-7
35037 Marburg

Komisja Archeologiczna Oddziału PAN we Wrocławiu
ul. Podwale 75
50-449 Wrocław

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław,
www.historiasztuki.uni.wroc.pl
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 71 3752669, 71 3752510

Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej,
ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź,
www.it.p.lodz.pl

Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15
91-065 Łódź
www.muzeum-lodz.pl
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OPŁATA KONFERENCYJNA
Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. Referenci są zwolnieni z opłaty.
Wpłata opłaty konferencyjnej następuje przelewem. Numer konta bankowego podany zostanie wkrótce

ZGŁOSZENIE WYSTĄPIENIA
Zgłoszenie wystąpienia powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko referenta
  2. stopień naukowy
  3. afiliację
  4. dane adresowe (e-mail, telefon, adres korespondencyjny)
  5. propozycja tematu wystąpienia ze streszczeniem  (do 900 znaków)


SEKRETARIAT KONFERENCJI
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 71 3752669
Agnieszka Seidel-Grzesińska

tel. 71 3441608 wew. 32
Małgorzata Markiewicz

 

XXIV Conference of PhD Students and Young Scientists

 

Wrocław, 23-25 October 2024

https://cpsys.pwr.edu.pl/

 

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu