ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA ERGONOMII WIEKU PODESZŁEGO
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się online
14 maja 2024 r. o godz. 17.00 (wtorek)

Starość w społeczeństwie niepewności

 

Dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UW
Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski

Przewodnicząca
Komisji Ergonomii Wieku Podeszłego
Oddziału PAN we Wrocławiu

Dr hab. n. med. Anna Janocha, prof. PWr

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQzYjMzNGQtMzg3Zi00MTY5LTkyYjktNDUwNjMwMGQ3OTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%2261b84f86-9d07-49f2-85c6-efba8de15ed4%22%7d

Identyfikator spotkania: 346 206 109 90
Kod dostępu: ioTax8

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu