ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

KOMISJA ERGONOMII WIEKU PODESZŁEGO
ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WROCŁAWIU

uprzejmie zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się online
14 grudnia 2021 r. o godz. 17.00 (wtorek)

 

Rehabilitacja kardiologiczna osób starszych

 

Dr hab. n. med. Małgorzata Poręba, prof. AWF
Zakład Sportu Paraolimpijskiego
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Poniżej link, pod którym odbędzie się spotkanie Komisji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDI2YzU4YzUtNzBmMS00OTg5LTg3NTItMWNjZTU4YzRlZjNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%2261b84f86-9d07-49f2-85c6-efba8de15ed4%22%7d

 

Przewodnicząca
Komisji Ergonomii Wieku Podeszłego
Oddziału PAN we Wrocławiu
Dr hab. n. med. Anna Janocha

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu