ul. Podwale 75old phone
50-449 Wrocław
www.wroclaw.pan.pl
e-mail: wroclaw@pan.pl

tel.: sekretariat (71) 750 75 00

fax: (71) 750 75 80

pokoje gościnne: (71) 750 75 03 
tel. (71) 337 63 30 - portiernia/informacja

 Akademia służy rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki
oraz przyczynia się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej.

 

Polska Akademia Nauk powstała w 1951 roku i zgodnie z ustawą o PAN z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r., nr 96, poz. 619) jest państwową instytucją naukową, działającą przez wyłonioną w drodze wyborów korporację uczonych oraz placówki naukowe.

Korporacja składa się z określonej ustawą liczby nie więcej niż 350 członków krajowych i około 200 zagranicznych.
Członkowie Akademii są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne Akademii spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz posiadają nieposzlakowaną opinię.

 

Kandydatem na członka Akademii może zostać osoba, która uzyskała pisemne rekomendacje:

  1. trzech członków Akademii lub
  2. rady naukowej instytutu naukowego lub instytutu badawczego posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub
  3. rady wydziału uczelni posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub
  4. pięciu osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem, wśród których co najmniej jedna osoba jest zatrudniona za granicą na stanowisku profesora lub równorzędnym, a pozostałe posiadają tytuł naukowy profesora nadany w Rzeczypospolitej Polskiej.

Placówki naukowe to około 100 instytutów, bibliotek, zagranicznych stacji naukowych i stacji polarnych oraz pomocniczych jednostek naukowych, a także innych jednostek organizacyjnych, obsługujących naukę.

Oprócz realizacji zadań statutowych, w głównej siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, działalność prowadzą oddziały w siedmiu większych miastach kraju: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.

Wrocławski Oddział Polskiej Akademii Nauk powstał w grudniu 1970 roku; jest jedną z najstarszych placówek terenowych Akademii, średnią pod względem liczby skupionych w nim członków korporacji PAN; zasięgiem swojego działania obejmuje obszar Dolnego Śląska. Wśród członków założycieli Oddziału byli wybitni uczeni: Włodzimierz Trzebiatowski, Stanisław Kulczyński, Hugo Steinhaus, Hugon Kowarzyk, Stanisław Tołpa, Alfred Jahn, Henryk Teisseyre. Funkcje przewodniczących Oddziału pełnili kolejno: prof. Włodzimierz Trzebiatowski (1971), prof. Kazimierz Urbanik (1972-1977), prof. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska (1978-1991), prof. Zdzisław Bubnicki (1992-1998), prof. Edmund Małachowicz (1999-2006), prof. Daniel Bem (2007-2010). Obecnie, w kadencji 2011-2014 prezesem Oddziału jest prof. Andrzej Żelaźniewicz.
Członkowie Oddziału reprezentują obecnie szerokie spektrum nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk o życiu i nauk medycznych oraz nauk o Ziemi i są zawodowo związani z wrocławskimi uczelniami oraz instytutami naukowymi PAN. Skład osobowy Oddziału ulega zmianom z biegiem czasu i kolejnymi wyborami nowych członków.

Siedziba Oddziału początkowo mieściła się, obok innych instytucji, w barokowym budynku dawnego konwiktu jezuickiego, tzw. Domu Steffensa, przy ul. Kuźniczej 35, nieopodal głównego gmachu uniwersytetu. Skromne warunki lokalowe zmusiły Oddział do rozpoczęcia starań o większy własny budynek. W rezultacie, w 1980 r. Oddział uzyskał dużą kamienicę przy ul. Podwale 75, w okazałym zespole secesyjnej zabudowy XIX-wiecznej nad dawną fosą, otaczającą niegdyś stare miasto. W budynku, oprócz biur Oddziału i pomieszczeń gospodarczych, znajdują się dwie sale konferencyjne z niezbędnym zapleczem, pokoje gościnne oraz siedziby kilku terenowych oddziałów placówek PAN.

Poważnym wzmocnieniem środowiska naukowego Wrocławia są placówki Polskiej Akademii Nauk - instytuty o ugruntowanej, od dawna wysokiej pozycji w świecie nauki: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego, założonych przez znanych wrocławskich uczonych i noszących imiona swoich założycieli, oraz Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur. Mniejsze placówki PAN - terenowe oddziały instytutów, mające swoje główne siedziby w Warszawie lub w Krakowie - są w części skupione w budynku Oddziału przy ul. Podwale 75, w części rozrzucone lokalowo po mieście.

W siedzibie Oddziału odbywają się konferencje, sesje oraz posiedzenia komisji naukowych, a także inne okolicznościowe imprezy. Oddział podejmuje różnorodne działania na rzecz rozwoju nauki i kultury oraz integracji dolnośląskiego środowiska naukowego, m.in. przez wspieranie prac naukowych istotnych dla Dolnego Śląska, współpracę z instytucjami naukowymi, funkcjonującymi w regionie, jak również z lokalnymi organami administracji samorządowej i państwowej. Oddział utrzymuje także kontakty z towarzystwami naukowymi - zwłaszcza z Wrocławskim Towarzystwem Naukowym oraz ze Studium Generale przy Uniwersytecie Wrocławskim.

W strukturze Oddziału funkcjonują komisje naukowe, które skupiają badaczy z różnych jednostek naukowych. Obecnie działa 14 komisji naukowych, liczących blisko 600 członków. Na posiedzeniach naukowych oraz w trakcie konferencji i sesji naukowych, organizowanych przez poszczególne komisje, przedstawiane i dyskutowane są wyniki badań wrocławskich naukowców i zapraszanych gości, także z zagranicznych placówek naukowych. Komisje podejmują również prace badawcze i studialne, zwłaszcza na rzecz regionu, uczestniczą w sporządzaniu opinii i ekspertyz naukowych w szerokim zakresie specjalności.
Wśród prac wykonanych pod patronatem Oddziału można wymienić opracowania dotyczące stanu ekologicznego Sudetów, eksploatacji złóż w kopalni Turów, modernizacji układów urbanistycznych Wrocławia i komunikacji Dolnego Śląska, zastosowań środków informatyki w naszych placówkach badawczych i dydaktycznych, inżynierii materiałowej i mikroelektroniki półprzewodnikowej, dziejów Wrocławia w X i 1. poł. XI w. czy przygotowanie Atlasu Śląska Dolnego i Opolskiego. W ostatnim okresie podejmowano m.in.: problematykę przyszłości przemysłu surowcowego w Polsce; szerokie spektrum zagadnień dot. budowy stadionów oraz związanych z planowaniem systemu transportowego Wrocławia; prace na rzecz popularyzacji idei budowy metra we Wrocławiu; intensywne działania na rzecz programu budowy autostrad oraz badań ratowniczych na Dolnym Śląsku; wykonano recenzje planów urządzeniowych dolnośląskich parków krajobrazowych; opracowano postulaty dotyczące poprawy ochrony dziedzictwa kulturowego Polski, a także opracowano wybrane aspekty przygotowań do organizacji EURO 2012 we Wrocławiu.

Wśród wielu konferencji i sesji naukowych o charakterze międzynarodowym, ogólnokrajowym i regionalnym, które zapisały się trwale w historii Oddziału warto wymienić: cykliczne międzynarodowe konferencje Systems Science, Languages in Contact oraz Symmetry of Forms and Structures; międzynarodowe konferencje lub szkoły naukowe na temat biologii komórkowej, przekształceń regionalnych, problemów ekologicznych Dolnego Śląska, wyzwań dla inżynierii lądowej i mechanicznej czy cykliczne międzynarodowe konferencje obejmujące zagadnienia z dziedziny ergonomii oraz I, II i III Sympozjum Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych. Należy też wspomnieć o licznych sesjach specjalistycznych i okolicznościowych, m.in. z okazji 100-lecia urodzin Stefana Banacha i 50-lecia rozwoju nauki na Ziemiach Zachodnich i Północnych, Model powstawania CENTRUM GEO we Wrocławiu, EURO 2012 jako wyzwanie dla wrocławskiej urbanistyki, a także z okazji 100. rocznicy urodzin Prof. Bogusławy Jeżowskiej-Trzebiatowskiej czy sympozjum upamiętniające 55. rocznicę śmierci założyciela Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Prof. Ludwika Hirszfelda.

Oddział prowadzi także działalność wydawniczą, niestety, dość ograniczoną z powodów finansowych. Wydawane są m.in.: kwartalnik Archives of Civil and Mechanical Engineering, wpisany na listę filadelfijską; publikacje w serii Prace Komisji Archeologicznej (np.: monografia Z badań nad stosunkami kulturowymi w dorzeczu górnej i środkowej Odry we wczesnym okresie epoki brązu, Architektura i budownictwo epoki brązu i wczesnych okresów epoki żelaza w Europie Środkowej - problemy rekonstrukcji; Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza w Europie Środkowej); Prace Komisji Nauk Filologicznych, dotychczas ukazały się 2 tomy, zawierające wystąpienia gości komisji - naukowców o uznanym autorytecie w dziedzinie wiedzy przez siebie reprezentowanej, ale także artykuły i komunikaty naukowe początkujących, młodych badaczy. Komisja Nauk Filologicznych publikuje również wydawnictwa monograficzne. W ramach współpracy Oddziału z uczelniami opublikowano z okazji jubileuszu setnej rocznicy urodzin Prof. Bogusławy Jeżowskiej-Trzebiatowskiej 3 tomowe wydawnictwo Chemia koordynacyjna w Polsce, w którym zawarto poza życiorysem, także wspomnienia uczniów, współpracowników i przyjaciół wyjątkowej kobiety, jaką niewątpliwie była Pani Profesor. Publikowane są również materiały z niektórych konferencji, organizowanych lub współorganizowanych przez Oddział, w tym: Symmetry: Art. and Science oraz w ramach Prac Komisji Ergonomii - corocznie ukazują się Zastosowania ergonomii, zawierające wyniki najnowszych badań w tej dziedzinie. Wśród publikacji ostatniej dekady warto wymienić takie, jak: 50 lat rozwoju nauki na Ziemiach Zachodnich i Północnych; wydany wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego; Studia nad językami i kulturami europejskimi; Materials Science in Wrocław; Problemy automatyki i informatyki;Ten wspaniały modernizm wrocławski; Migracje: dzieje, typologia, definicje; 50 lat architektury i urbanistyki w Polskiej Akademii Nauk, a także, związane z terenem działalności Oddziału: monografia Katedra wrocławska; Śląsk około roku 1000; Najnowszy zarys dziejów najstarszego Wrocławia; Przyroda Dolnego Śląska; Szkody w środowisku - odszkodowania i zabezpieczenia roszczeń na terenach górnictwa odkrywkowego. Od stycznia 1995 r. do 2007 r. ukazywał się biuletyn informacyjny Oddziału PAN we Wrocławiu Nauka Wrocławska, którego tematyka obejmowała prace całego środowiska naukowego.

Z Oddziałem od wielu lat związana jest Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. Stanisława Kulczyńskiego, która w czerwcu 1945 r., powołana przez ówczesnego pełnomocnika rządu prof. Stanisława Kulczyńskiego, uzyskała miano Drukarni Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Od zarania swojego istnienia była bazą usług poligraficznych dla rodzącego się ośrodka naukowego i akademickiego we Wrocławiu. W 1957 r. drukarnia przyjęła nazwę Wrocławskiej Drukarni Naukowej, a jej głównym profilem była produkcja specjalistycznych pozycji matematycznych, chemicznych, językoznawczych itp. Obecnie działa jako drukarnia dziełowa pn. Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. Stanisława Kulczyńskiego Sp. z o.o. i drukuje zarówno pozycje wielokolorowe, jak i jednobarwne. Posiadając własną introligatornię, wykonuje różnorakie oprawy książek w różnorodnych wariantach zdobienia - sztancowane, ze skrzydełkami, tłoczone folią itd. Dopełnieniem całości jest możliwość uszlachetnienia końcowego produktu, tj. sztancowanie, złocenie, tłoczenie, lakierowanie UV punktowo, foliowanie.
Oddział od wielu lat sprawuje także patronat nad kolejnymi edycjami, odbywających się corocznie Wrocławskich Targów Książki Naukowej.

Dawniej związany z Polską Akademią Nauk Zakład Narodowy im. Ossolińskich stał się fundacją prawa publicznego pod tą nazwą. W 1990 r. dyrektor Ossolineum, wówczas jeszcze placówki PAN, wspierany przez ówczesną Radę Naukową oraz reaktywowane w 1989 r. Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, podjął starania o restytucję Fundacji. Wysiłki te zostały uwieńczone sukcesem 5 stycznia 1995 r., kiedy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o "fundacji - Zakład Narodowy im. Ossolińskich" (Dz.U. 1995, nr 23, poz.121). Z mocy ustawy patronat nad zakładem objął Prezydent RP, a bezpośredni nadzór pełni Rada Kuratorów, składająca się z trzynastu osób. Przewodniczącym Rady Kuratorów jest znany wrocławski uczony, polonista i teatrolog prof. dr hab. Janusz Degler, a Polska Akademia Nauk ma obecnie w tej radzie jedynie swojego przedstawiciela.

 

Członek koresp. PAN
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs,
został wybrany na Rektora Politechniki Wrocławskiej w kadencji 2020-2024.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiego powodzenia w realizacji planów i zamierzeń, mających na celu dobro i pomyślność Politechniki Wrocławskiej

 

Prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
Prezes Oddziału PAN we Wrocławiu


Dialog i konfrontacja międzykulturowa w Europie

Sesja odbędzie się 10 października 2019 roku, w godz. 15.30-20.00
w siedzibie Oddziału PAN we Wrocławiu, ul. Podwale 75, sala konferencyjna, parter


Konferencja regionalna „Przyszłość PAN”

 

Wrocław 16 listopada 2017 r., godz. 10.00

Miejsce: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, ul. Weigla 12

 

 

II Konferencja regionalna „Przyszłość PAN”

 

Wrocław, 12 kwietnia 2018 r., godz. 10.00.

Miejsce: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, ul. Weigla 12.

 

Apel Uczestników

 

Pokoje Gościnne

Sale Konferencyjne

Mapa dojazdu

 
Our website is protected by DMC Firewall!